Standardvilkår for brukersteder

Sist oppdatert: juni 2024

 1. Foretaksinformasjon

  Givn Norge AS | Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim, hjelp@givn.no 

  Org.nr 927 405 938

 2. Benevnelse av parter og tjeneste

  Leverandør: Givn Norge AS.

  Plattform: Software-plattformen Givn for salg av gavekort.

  Brukersted: Foretak som tar i bruk plattformen Givn.

  Plattformgavekort: Et gavekort som Givn selger og som kan innløses på tvers av alle Brukersteder som bruker Plattformen. “Givn Trondheim” er et eksempel på et slikt plattformgavekort.

  Direktegavekort: Gavekort som Brukersted selger direkte til sine kunder og som bare kan brukes på brukerstedet som selger det.

  Kjøper: Person eller organisasjon som kjøper direktegavekort fra Brukersted eller et Plattformgavekort.

  Selgerløsning: En webbasert løsning hvor Brukerstedet administrerer salg av gavekort.

  Bruker: Person hos foretak som har tilgang til Selgerløsningen.

 3. Plattformen

  Leverandøren er teknisk tilrettelegger for Plattformen Givn. Ved å godta vilkårene i dette dokumentet kan Brukerstedet bruke Plattformen til å selge sine egne gavekort (direktegavekort), samt bli medlem av Givn sine Plattformgavekort.

 4. Kostnader

  Kostnaden (tjenesteavgiften) for bruk av Plattformen er provisjonsbasert og beregnes som en prosentandel av salgsomsetningen gjennom Plattformen. Kostnaden belastes Brukersted og trekkes løpende fra den salgsomsetning som Brukerstedet oppnår gjennom Plattformen. 

  Eventuelle kostnader som belastes Leverandøren vedrørende inndrivelse av fordringer på vegne av Brukersted, viderefaktureres Brukerstedet i sin helhet.

  Det er ikke tillatt å manipulere eller omgå systemet for å unngå kostnader ved bruk av Plattformen.

 5. Rettigheter og forpliktelser

  Når Brukerstedet selger og utsteder direktegavekort gjennom Plattformen, opprettes en  kjøpsavtale mellom Brukerstedet og Kjøper. Brukerstedet plikter å overholde kjøpsavtalen og levere sine tjenester/varer når gavekortet blir brukt som betaling hos Brukerstedet. Leverandør skal holdes skadefri ved unnlatelse av plikten til å overholde kjøpsavtalen.

  Brukersteder som er medlem av Plattformgavekort plikter å levere sine tjenester/varer når Plattformgavekort blir brukt som betaling hos Brukerstedet.

  Brukersted er forpliktet til å holde oppysninger om bedriften oppdatert i Selgerløsningen. Brukersted er en gang i året forpliktet til å gjennomføre en formell bekreftelse av at viktige opplysninger i selgerkonto er riktig (f.eks organisasjonsnummer og kontonummer). Ved mangelfull årlig bekreftelse kan Givn holde tilbake utbetalinger av gavekortomsetning inntil slik bekreftelse er gitt.

  Leverandør har rett til å utvide utløpsdato på alle gavekort som selges via Plattformen med inntil 2 år.

  Inntil Plattformgavekort innløses på et Brukersted, har Leverandør råderetten over midler fra disse. I de tilfellene hvor Plattformgavekort ikke blir brukt innen utløpstiden, vil Leverandøren utbetale midlene fra disse til eksterne formål. Leverandøren beholder selv ikke midlene fra ubrukte Plattformgavekort (tjenesteavgiften trekkes som vanlig). 

  Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer på Plattformen, herunder å legge til eller fjerne funksjoner.

 6. Oppsigelse

  Det løper en 60 dagers gjensidig oppsigelsesfrist partene imellom. Dersom et Brukersted ønsker å avslutte bruk av Plattformen, er Brukerstedet forpliktet til å innfri sine forpliktelser overfor Kjøper som har kjøpt Direktegavekort via Plattformen. Dvs. at Brukerstedet er forpliktet til å godta innløsning av samtlige utestående Direktegavekort etter terminering av avtalen frem til alle utestående gavekort er enten innløst eller utløpt. 

  Brukerstedet er forpliktet til å akseptere Plattformgavekort som betalingsmiddel ut oppsigelsestiden.

 7. Bruk av tjenesten

  Ved å registrere deg som Brukersted på Plattformen, godtar du alle vilkår, andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen av Leverandøren. Ved å benytte deg av tjenesten godkjenner du alle vilkår, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer beskrevet i dette dokumentet.

  Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk av tjenesten til enhver tid.

  Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene periodevis for å se etter endringer, men endringer som åpenbart vil være en ulempe for Brukerstedet, vil bli varslet skriftlig 60 dager i forveien. Din fortsatte bruk av Plattformen etter endringer i vilkårene gjør at du godtar de nye vilkårene.

  Dersom du ikke godtar alle endringene i vilkårene kan du varsle oppsigelse og avslutte bruk av Plattformen.

  For å benytte Plattformen må Brukerstedet være et registrert foretak.

  Du skal ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte:

  • Endre, reprodusere eller skape kopier av hele eller deler av Plattformen.
  • Forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Plattformen
  • Være engasjert i noen som helst aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Plattformen.

  Brukerstedet og dets Brukere godtar at alt materiale på Plattformen inkludert, men ikke begrenset til: informasjon; data; programvare; tekst; designelementer; grafikk; bilder og annet innhold er beskyttet av gjeldende lover og regler for opphavsrett. Leverandøren eier dette innholdet, men enkelte deler av innholdet kan bli gjort tilgjengelig for Leverandør gjennom avtaler med tredjeparter.

  Brukerstedet og dets Brukere godtar å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig oppføre, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledet arbeid av noe innhold på Plattformen, med mindre Leverandøren har gitt skriftlig tillatelse til det, eller det skjer i forbindelse med din bruk av den tiltenkte funksjonaliteten av Plattformen.

 8. Innhold

  Alt av innhold som legges inn i Selgerløsningen kan fritt brukes av Leverandøren til å reprodusere, tilpasse, tilrettelegge, distribuere, fremvise, publisere, eller skape avledende verk på Brukerstedets innhold til promotering av Brukerstedet på Givn.no og plattformer for øvrig, samt markedsføring av Leverandør og i analyser. 

  Ved å registrere Selgerkonto på Plattformen bekrefter Brukeren at denne har nødvendig myndighet til å publisere innhold på Plattformen, og at innholdet

  (i) ikke bryter, misbruker eller er i konflikt med rettigheter til en tredjepart, herunder opphavsretten

  (ii) overholder gjeldende lover og reguleringer.

  Alle kostnader i forbindelse med brudd på opphavsrett eller brudd på lover og reguleringer, skal belastes Brukersted.

  Innholdet du registrerer må være sannferdig. Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne ditt innhold fra Plattformen når som helst, dersom Leverandøren mener at innholdet ikke samsvarer med ovennevnte vilkår.

 9. Restriksjoner

  Brukerstedet, eier og Brukere er ansvarlig for alt innhold, uansett form, som du gjør tilgjengelig gjennom Plattformen, inkludert til Kjøpere og andre brukere av Plattformen. Du som eier/bruker godtar å ikke bruke Plattformen til å:

  • Tilgjengeliggjøre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, plagende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, angripende for andres privatliv, hatefull, rasistisk, etnisk nedsettende eller upassende.

  • Skade mindreårige.

  • Legge til rette for gambling, spilling, lotteri, konkurranser, veddeløp og/eller andre aktiviteter som innebærer å dele ut premie, med unntak av lotteri, konkurranse og veddeløp som avholdes på en måte som overholder norsk lov om pengespill.

  • Utgi deg for å være en person eller instans du ikke er, eller oppgi gal informasjon om din tilknytning til en person eller instans. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til en representant for Leverandøren.

  • Forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres via Plattformen.

  • Tilgjengeliggjøre innhold som du ved lov, kontrakt eller betrodd informasjon, ikke har rett til å offentliggjøre, slik som innsideinformasjon, patentbeskyttet og konfidensiell informasjon som du har tilegnet deg eller oppdaget som en del av ansettelse eller under avtale om hemmeligholdelse.

  • Tilgjengeliggjøre innhold som er relatert til salg eller fortjeneste på varer og tjenester som ikke stammer fra gavekort oppført på Siden, og andre varer og tjenester som blir solgt eller levert i forbindelse gavekort.

  • Tilgjengeliggjøre noe som inneholder programvarevirus eller annen datakode.

  • Tilgjengeliggjøre filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til data-programvare, maskinvare, telekommunikasjonsutstyr, eller interagere med Plattformen på en måte som ikke er tillatt av våre vilkår eller autorisert av Leverandør.

  • Forstyrre eller avbryte Plattformen, servere eller nettverk knyttet opp til Plattformen, eller ikke å adlyde krav, prosedyrer, poliser eller reguleringer av nettverk knyttet til Plattformen.

  • Bevisst eller ubevisst bryte lover og reguleringer, inkludert men uten begrensning til lover og reguleringer som angår salg og videresalg av gavekort.

  • Forfølge eller trakassere personer eller organisasjoner.

  Du godtar at Leverandør ikke forhåndkontrollerer innhold som du eller en eventuell tredjepart har gjort tilgjengelig i forbindelse med Plattformen, men at Leverandør og dens stedfortredende har rettigheter, men ikke forpliktelse, etter eget skjønn til å:

  • helt eller delvis kontrollere, endre, redigere eller fjerne ditt innhold.

  • oppheve og slette dine rettigheter til å bruke Plattformen Du godtar at Leverandør kan lagre ditt innhold og kan også legge frem ditt innhold for en hvilken som helst grunn, inkludert og uten begrensning til hvis det kreves av loven eller dersom man tror at slik lagring eller fremlegging er nødvendig for å oppfylle seg en lovlig prosess; håndheve våre Vilkår; svare på anklager om at ditt innhold bryter rettigheter til tredjeparter; og/eller beskytte rettighetene, eiendelene eller personlig sikkerhet til Leverandør, Leverandørens brukere og/eller allmennheten.

  Du forstår at den tekniske prosesseringen og overføringen av Plattformen, inkludert ditt innhold, kan involvere:

  • overføring over ulike nettverk; og/eller

  • endringer for å oppfylle og tilpasse seg tekniske krav for å koble seg til nettverk og utstyr.

  På grunn av Internetts globale natur er Plattformen tilgjengelig over hele verden. Som Brukersted godtar du å overholde alle lokale regler vedrørende online oppførsel og akseptabelt innhold. Du godtar også å overholde alle gjeldende lover og reguleringer, utenlandske og nasjonale, vedrørende overføring av teknisk data eksportert fra Norge eller landet du bor i.

 10. Stans i leveranse av Plattformen og tilbakehold av midler

  Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre Plattformen utilgjengelig for Brukersted og/eller tilbakeholde midler fra omsetningen:

  • dersom Leverandøren ser det nødvendig for behandling av refusjoner, klager fra kjøper, påstander om misligheter, mislighold av betalingsforpliktelser til Leverandør eller andre avvik. 

  • dersom en individuell vurdering av Brukersted gir grunn til å forvente at Brukerstedet ikke kan innfri kjøpsavtalen med Kjøper.

  • dersom Brukersted ikke gjennomfører årlig bekreftelse av viktige opplysninger i sin selgerkonto (f.eks orgnummer og kontonummer).

  • dersom det inntreffer forhold utenfor Brukerstedets kontroll, som tilsier at levering ikke kan finne sted. Se forøvrig pkt. 14 om Force Majeure.

  • ved brudd på vilkår og retningslinjer for øvrig.

  Kostnader som Leverandøren blir pålagt med bakgrunn i mangler og feil hos Brukersted skal bli belastet Brukersted. Leverandøren kan trekke slike kostnader fra Brukerstedets omsetning.

  Dersom Leverandøren har rimelig grunn til å forvente at Brukerstedet ikke kan innfri kjøpsavtalen med Kjøper, vil utestående midler ikke utbetales til Brukerstedet før alle klager, refusjoner ol. er behandlet. Levering av Plattformen stanses.

 11. Refundering

  Dersom Kjøper benytter seg av angreretten bistår Leverandør med refusjon til Kjøper uten konsultasjon med Brukerstedet. I tilfeller hvor Kjøper ønsker refusjon utenfor angreretten, vil Leverandør konsultere med Brukerstedet før refusjon innvilges og gjennomføres.

  Dersom Brukerstedets saldo ikke dekker refusjonsbeløpet, plikter Brukerstedet å innbetale refusjonsbeløpet til Leverandør før refusjon gjennomføres. Ved refusjon belastes Brukersted ordinære kostnader i hht gjeldende priser.

 12. Erstatning

  Brukersted og Bruker godkjenner at Leverandør, Leverandørens partnere og ansatte, ikke skal holdes skadelidende, ved direkte eller indirekte tap, kostnader og utgifter som følge av ethvert krav, etterspørsel, saksøking, sakførsel, eller etterforskning laget av en tredjepart som følge av: ditt Innhold, ditt eller noen av dine tilknyttede partnere, eller noen av dine tilknyttede ledere, direktører, agenter eller ansattes bruk av, bidrag til eller i sammenheng med Plattformen eller brudd på noen andres rettigheter; dine arrangement; og/eller ditt brudd på disse vilkår.

 13. Sikkerhet

  For å kunne bruke Plattformen må Brukerstedet opprette en Selgerkonto. Kontoen skal ha én dedikert eier. Eier er ansvarlige for å holde kontoinnholdet konfidensielt, og er ansvarlig for tildeling av andre Brukere. Eier må umiddelbart gi Leverandøren beskjed om all uautorisert bruk av passord eller konto, og andre sikkerhetsbrudd. Alle brukere er ansvarlig for å logge ut av Selgerløsningen etter hver pålogging.

  Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer dersom Brukerstedet og dets Brukere mislykkes med å følge ovennevnte instruksjoner, eller på grunn av uautorisert tilgang til-, eller bruk av Brukerstedets Selgerkonto.

  Dersom det oppstår en tvist mellom to eller flere parter som har eierskap til Selgerkontoen godtar brukerne at Leverandøren er den eneste megleren i slike tvister, og at Leverandørens avgjørelser er endelige og bindende for alle parter.

 14. Ansvarsbegrensning

  Leverandøren har kun ansvar for levering av Plattformen og skal utover dette holdes utenfor Brukerstedets og Kjøpers avtalerelasjon. Leverandør har heller ikke ansvar for at Brukersted innrapporterer riktig merverdiavgift. Leverandørs ansvar er i ethvert tilfelle begrenset til Plattformen og det beløp Brukerstedet betaler for disse, og eventuelle konflikter forårsaket av Brukersted eller Kjøper må løses partene imellom.

 15. Force Majeure

  Dersom Leverandøren på grunn av forhold utenfor dennes kontroll, ikke er i stand til å levere Plattformen i henhold til bestilling, er Leverandøren ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes kunde. 

 16. Personvern

  All informasjon oppgitt av Brukersted/Bruker eller innsamlet av Leverandør i forbindelse med Plattformen er underlagt Leverandørens personvernerklæring, og innlemmes herved som en referanse i våre Vilkår. Leverandør anbefaler at du leser nøye igjennom våre vilkår for personvern.

  Spesielt bør du som Brukersted være oppmerksom på at Leverandør kan bruke informasjon som mottas eller hentes inn angående Kjøpere i henhold til retningslinjene for Personvern. Dette kan inkludere bruk i markedsføring og promotering av andre Brukersted eller tjenester som kan være av interesse for slike kjøpere, dersom kjøpere har samtykket til dette. Ytterligere kan all informasjon avgitt eller levert av deg til Plattformen bli offentliggjort.

  Vær oppmerksom på at hvis du bestemmer deg for å oppgi personopplysninger på Plattformen, kan denne informasjonen bli offentliggjort. Både Brukersted og Leverandør plikter å behandle data i samsvar med personvernforordningen GDPR og gjeldende personopplysningslov. For ytterligere detaljer se vår databehandleravtale.

  Leverandør kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for dine eller andre Brukeres - Brukersteder, Kjøpere, Besøkende eller andres - handlinger på Plattformen.

  Leverandør er ikke ansvarlig for å beskytte slik informasjon og er ikke ansvarlig for beskyttelsen av personlig informasjon fra e-post eller annen informasjon overført gjennom internett eller annet nettverk som du måtte benytte deg av.

 17. Varemerker, tjenestemerker, logoer og øvrige åndsverk

  Leverandørens varemerker, tjenestemerker og logoer som brukes i forbindelse med Plattformen eies av Leverandøren. Andre bedrifter, produkter og tjenestenavn og åndsverk slik som bilder brukt i forbindelse med Plattformen kan være eid av tredjeparter. Slike varemerker, tjenestemerker, logoer, med mer er underlagt opphavsretten, og skal ikke under noen omstendighet misbrukes.

 18. Mekling

  Denne Avtale er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i Trondheim i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.

Givn Norge AS
Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Org.nr 927 405 938 MVA
Kontakt oss Vilkår for brukersteder Personvernpolicy